BRC – jakie korzyści daje producentom żywności i ich klientom?

Certyfikat BRC jest dokumentem międzynarodowym uznawanym na całym świecie. Posiadający go producent żywności jest w stanie sprzedawać swoje wyroby na zagranicznych rynkach. Czym jest BRC i z jakimi korzyściami wiąże się jego wdrożenie? 

Czym jest BRC?

BRC to standardy opracowane przez British Retail Consortium, czyli brytyjską organizację skupiającą brytyjskie, skandynawskie, duńskie oraz holenderskie sieci hipermarketów. Stanowią one zbiór wymagań stawianych producentom żywności i innym uczestnikom sektora spożywczego. 

Standardy BRC łączą wymogi określone w systemach HACCP, GMP, GHP i normach z rodziny ISO 9000. Definiują przepisy, których przestrzeganie pozwala zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów. Celem BRC jest: 

 • zachęcenie do rozwoju kultury bezpieczeństwa produktów, 
 • rozszerzanie wymagań dotyczących monitorowania środowiska, 
 • zachęcanie producentów żywności do rozwoju systemów bezpieczeństwa i wdrożenia rozwiązań umożliwiających ochronę żywności przed zanieczyszczeniem, 
 • określenie wymagań dotyczących stref ryzyka produktów, 
 • analiza porównawcza firmy z innymi działającymi w branży spożywczej przedsiębiorstwami, 
 • zapewnienie globalnego zasięgu producentom żywności. 

W jaki sposób producenci żywności mogą dostosować się do BRC? 

Normy BRC obejmują cały łańcuch dostaw i wszystkie grupy produktów rolno-spożywczych. W celu dostosowania się do wymagań standardu producenci żywności muszą: 

 • stosować system HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, umożliwiający identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, 
 • wdrożyć skuteczny System Zarządzania Jakością i prowadzić stosowną dokumentację, na którą składają się księgi jakości, polityka jakości, schemat organizacyjny, zakres odpowiedzialności oraz opis surowców i gotowych wyrobów, 
 • wprowadzić zasady GMP (ang. Good Manufacturing Practice), czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej, oraz GHP (ang. Good Hygienic Practice), czyli Dobrej Praktyki Higienicznej, które określają wymagania dotyczące:
  • przygotowania hal produkcyjnych, budynków i wyposażenia, 
  • przepływu surowców, produktów i ludzi, 
  • ustalenia warunków przeprowadzania przeglądów i zapewniania czystości, 
  • opracowania metod usuwania odpadów, kontroli szkodników i sposobu transportu surowców oraz produktów, 
 • wdrożyć skuteczne sterowanie produktem, określające zasady przeprowadzania kontroli laboratoryjnych oraz wymagania dotyczące;
  • opakowań, 
  • terminu przydatności do spożycia, 
  • ochrony przed zanieczyszczeniami, 
  • właściwego wykorzystania zapasów, 
  • zasad działania w wypadku niezgodności produktu ze specyfikacją, 
 • wdrożyć skuteczne sterowanie procesem, polegające na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania przyrządów kontrolno-pomiarowych, 
 • spełnić wymagania odnośnie do personelu, a więc zapewnić higieniczne warunki pracy, dostarczyć stosowną odzież ochronną i regularnie przeprowadzać badania medyczne oraz szkolenia pracowników. 

Producenci żywności są ponadto zobowiązani do przeprowadzania systematycznych kontroli potwierdzających zgodność z wymogami BRC. Weryfikacja prawidłowości wdrożenia standardu przeprowadzana jest na podstawie stosownego audytu, który kończy się przyznaniem oceny w skali od A do D oraz U (od angielskiego uncertified, czyli niecertyfikowany), oznaczającego brak certyfikacji. Producenci żywności, którzy uzyskali ocenę A lub B, otrzymują certyfikat potwierdzający prawidłowość wprowadzenia standardu BRC ważny 12 miesięcy. W wypadku oceny C i D ważność certyfikatu wynosi 6 miesięcy. Po upływie tego czasu w zakładzie produkcyjnym konieczne jest przeprowadzenie kolejnego audytu. 

jedzenie

Wpływ BRC na działalność producentów żywności 

Wdrożenie w zakładzie produkującym żywność systemu BRC i uzyskanie stosownego certyfikatu stanowi potwierdzenie zaangażowania firmy w przestrzeganie obowiązujących standardów bezpieczeństwa żywności. Wiąże się również z licznymi korzyściami dla producenta żywności. Są to przede wszystkim: 

 • uniknięcie częstych, zazwyczaj bardzo czasochłonnych kontroli przeprowadzanych przez sieci handlowe i innych odbiorców produktów, 
 • odnalezienie słabszych obszarów działalności przedsiębiorstwa i wdrożenie rozwiązań służących dążeniu do ciągłego udoskonalania prowadzonych procesów oraz uzyskiwanych produktów, 
 • zdobycie uznania w oczach klientów i kontrahentów, 
 • zminimalizowanie liczby reklamacji produktów.

Zastosowanie norm BRC w produkcji żywności pozwala szybko rozpoznać i skutecznie wyeliminować potencjalne zagrożenia, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie efektywności oraz wydajności podejmowanych działań. 

Korzyści BRC dla klientów 

BRC przynosi korzyści także klientom kupującym wyroby przygotowane przez producentów żywności. Certyfikat zgodności z normą jest bowiem potwierdzeniem doskonałego przygotowania przedsiębiorstwa do produkcji żywności i stanowi dla konsumenta zapewnienie, że żywność, którą nabywa, jest w pełni bezpieczna, niezafałszowana i zgodna z jego oczekiwaniami.