ISO 27001 – wdrażanie normy i certyfikat

Korzystanie z ujednoliconego, precyzyjnie dopracowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem danych to jedna z najlepszych metod skutecznego prowadzenia biznesu. Choć dla wielu osób certyfikacja zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą ISO 27001 wydaje się być zbędną formalnością i nieopłacalnym wydatkiem, jednak wszyscy, którzy zdecydowali się na przejście przez żmudny proces wdrożenia i certyfikacji zgodnie przyznają, że posiadanie certyfikatu ISO 27001 jest korzystnym ruchem w rozwoju firmy. O czym właściwie informuje norma ISO 27001, jakie wymagania stawia przed chcącymi jej sprostać firmami i na czym polega wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji?

ISO 27001 – złoty standard zarządzania bezpieczeństwem informacji

Odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie jest kluczem do odnoszącego sukces biznesu. W końcu nikt nie będzie w stanie zaufać firmie, która nie potrafi zadbać o dane swoich klientów, a nawet swoje własne. Co jednak oznacza odpowiednie? Przecież właściwie każda firma posiada jakiś system zarządzania bezpieczeństwem informacji, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy i nie nadaje swoim działaniom konkretnej nazwy. To właśnie w celu ujednolicenia procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji wprowadzono normę ISO 27001, która wymusza na firmach pracujących zgodnie z jej zaleceniami, by procesy zarządzania systematycznie sprawdzały i analizowały ryzyka związane z bezpieczeństwem informacji danej firmy, uwzględniając również wszelkie zagrożenia i luki systemowe, skupiały się na implementacji kompleksowych zestawów kontroli bezpieczeństwa informacji oraz adaptowały nadrzędne procesy zarządzania w celu zapewnienia spójności ISMS z ogólnymi wytycznymi firmy. W skrócie można więc powiedzieć, że ISO 27001 wymaga, by firmy aspirujące do określonych standardów pracowały w zgodzie z ogólnie przyjętymi standardami bezpieczeństwa informacji i dzięki temu zapewniały zarówno sobie, jak i swoim klientom, określony poziom zabezpieczeń. Norma ISO 27001 działa, gdyż jej filozofią jest stosowanie systemu „planuj-wykonuj-sprawdzaj-działaj”. Norma ta wymaga od firmy, by jej systemy zarządzania były na bieżąco uaktualniane i kontrolowane, a w razie potrzeby ulepszane tak, by ciągłość bezpieczeństwa została zachowana.

góra lodowa

Nasz artykuł to zaledwie czubek góry lodowej norm i certyfikatów ISO 27001

ISO 27001 – wdrażanie normy i certyfikacja

Wdrożenie normy ISO 27001 do firmowego ISMS (systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji) to szereg czynności związanych z ocenieniem obecnego stanu bezpieczeństwa informacji w firmie i jego naprawieniu poprzez serię zmian, szkoleń, prób i poprawek. Pierwszym krokiem podczas wdrażania jest więc audyt zerowy, podczas którego sprawdzana jest zgodność obecnego ISMS z normami i prawami, do których firma i powinna się ustosunkowywać. Następnym krokiem będzie określenie zakresu ról, odpowiedzialności i uprawnień pracowników i zarządu związanych z bezpieczeństwem informacji oraz określenie zakresu i granic systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nową politykę należy wówczas przedstawić wszystkim pracownikom, którzy od danej chwili będą mogli ustosunkować się do nowego systemu. Konieczne będzie również znalezienie odpowiedniego podejścia do szacowania ryzyka, określenie zasięgu ryzyka i ustalenie strategii radzenia sobie z ryzykiem. Na tym etapie system został już właściwie wdrożony i nadszedł czas na jego eksploatację oraz opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz monitorowanie działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W trakcie działania ISMS konieczna jest również realizacja działań korygujących, zapobiegawczych oraz doskonalących, które pozwolą wychwycić potencjalne błędy i pracować nad nimi.

Firma jest już gotowa do ostatecznego audytu certyfikującego, który zleca się akredytowanej jednostce certyfikującej. Przyznanie certyfikatu firmie oznacza, że jej działania są zgodne z normą ISO 27001 a bezpieczeństwo informacji jest tu utrzymywane jako jeden z ważniejszych priorytetów.