Czym są odpady budowlane?

„Odpady budowlane” oznaczają wszelkie substancje, materię lub rzeczy powstałe w wyniku robót budowlanych i zaniechane niezależnie od tego, czy zostały przetworzone lub składowane przed ich zaniechaniem. Jest to mieszanina nadwyżek materiałów pochodzących z oczyszczania terenu, wykopu, budowy, remontu, renowacji, rozbiórki i robót drogowych.

Ponad 90% odpadów budowlanych jest obojętnych i jest powszechnie znana. Publiczne wypełnienie obejmują gruzy, gruz, ziemię i beton, które są odpowiednie do rekultywacji i zagospodarowania terenu.

W przypadku prawidłowego posortowania materiały takie jak beton i asfalt mogą być poddane recyklingowi w celu wykorzystania w budownictwie.

Pozostałymi substancjami nieorganicznymi w odpadach budowlanych są bambus, drewno, roślinność, odpady opakowaniowe i inne materiały organiczne. W przeciwieństwie do wyładunku publicznego, odpady niebędące odpadami nie nadają się do rekultywacji gruntów i podlegają zwrotowi elementów wielokrotnego użytku / nadających się do recyklingu, są usuwane na składowiskach odpadów.

Problem z odpadami

Najważniejszym podejściem do zarządzania odpadami budowlanymi było usuwanie publicznego napełniania w miejscach wypełnienia publicznego oraz mieszanych odpadów budowlanych w zakładach sortujących lub składowiskach odpadów. Dla zrównoważonego rozwoju nie możemy już polegać wyłącznie na rekultywacji, aby zaakceptować większość obojętnych odpadów budowlanych. W związku z tym rząd bada sposoby zmniejszenia, a także promowania ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów budowlanych. Niemniej jednak nadal będzie duża ilość materiałów, które wymagają utylizacji, zarówno w miejscach odbioru publicznego, jak i na wysypiskach.

Dzisiaj wyczerpujemy miejsca rekultywacyjne i składowiska odpadów. Przy obecnym trendzie, nasze składowiska będą pełne w połowie pod koniec 2010 roku, a możliwości wypełnienia publicznego będą wyczerpane w najbliższej przyszłości. W 2013 r. Mieszane odpady budowlane stanowią około 25% całkowitej ilości utylizacji odpadów na trzech istniejących składowiskach odpadów. Jeśli niewystarczające zdolności do napełniania są publiczne i wprowadzane w życie środki mające na celu zmniejszenie ilości odpadów, bardziej prawdopodobne byłoby skierowanie ich do miejscowych składowisk, a dalsze skrócenie życia składowiska.