Czym są odpady budowlane?

„Odpady budowlane” oznaczają wszelkie substancje, materię lub rzeczy powstałe w wyniku robót budowlanych i zaniechane niezależnie od tego, czy zostały przetworzone lub składowane przed ich zaniechaniem. Jest to mieszanina nadwyżek materiałów pochodzących z oczyszczania terenu, wykopu, budowy, remontu, renowacji, rozbiórki i robót drogowych.

Ponad 90% odpadów budowlanych jest obojętnych i jest powszechnie znana. Publiczne wypełnienie obejmują gruzy, gruz, ziemię i beton, które są odpowiednie do rekultywacji i zagospodarowania terenu. W przypadku prawidłowego posortowania materiały takie jak beton i asfalt mogą być poddane recyklingowi w celu ich ponownego wykorzystania w budownictwie.

Pozostałe odpady budowlane

Poza tym, odpady budowlane dzielą się na tworzywa sztuczne, szkło (kolorowe i bezbarwne) i kartony. Pozostałymi substancjami w odpadach budowlanych są bambus, drewno, roślinność, odpady opakowaniowe i materiały organiczne.

W przeciwieństwie do wyładunku publicznego, odpady tego typu nie nadają się do rekultywacji gruntów i podlegają zwrotowi elementów wielokrotnego użytku / nadających się do recyklingu, są usuwane na składowiskach odpadów.

Problem z odpadami

Najważniejszym podejściem do zarządzania odpadami budowlanymi było usuwanie publicznego napełniania w miejscach wypełnienia publicznego oraz mieszanych odpadów budowlanych w zakładach sortujących lub składowiskach odpadów. Dla zrównoważonego rozwoju nie możemy już polegać wyłącznie na rekultywacji, aby zaakceptować większość obojętnych odpadów budowlanych. W związku z tym rząd bada sposoby zmniejszenia, a także promowania ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów budowlanych. Niemniej jednak nadal będzie duża ilość materiałów, które wymagają utylizacji, zarówno w miejscach odbioru publicznego, jak i na wysypiskach.

Dzisiaj wyczerpujemy miejsca rekultywacyjne i składowiska odpadów. Mieszane odpady budowlane stanowią około 25% całkowitej ilości utylizacji odpadów na trzech istniejących składowiskach odpadów. Jeśli niewystarczające zdolności do napełniania są publiczne i wprowadzane w życie środki mające na celu zmniejszenie ilości odpadów, bardziej prawdopodobne byłoby skierowanie ich do miejscowych składowisk, a dalsze skrócenie życia składowiska.

Kontenery na opdady

Dzięki pręznie rozwijającej się gospodarce, powstaje coraz więcej firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają powyższe typy odpadów. Podczas budowy czy remontu nowej siedziby lub oddziału firmy, wytwarzane są odpady w postaci gruzu, pozostałości po cegłach i kruszywie. Oprócz tego, z placu budowy wywożone są opakowania po cemencie, farbach i innych elementach budowy/ remontu.

Poza tym, że wciąż wzasta polskich przedsiębiorstw, warto zauważyć wzmożone zapotrzebowanie na usługi związane z wywozem, utylizacją i odbiorem odpadów. Dziś, wywóz odpadów z placu budowy jest o wiele bardziej ułatwiony. Wykonując jeden telefon, możemy zamówić usługi odbioru odpadów na konkretny dzień i godzinę. Pod wskazany przez nas adres zostanie nam dostarczony kontener o określonych wymiarach i pojemności.

Problem z odpadami budowlanymi nie musi być już tak uciążliwy. Pod groźbą kary administracyjnej, każdy właściciel placu budowy ma obowiązek zadbać o odpowiednią obsługę odpadów. Ze względu na zwiększającą się popularność takich usług, możemy liczyć na terminowość, konkurencyjne ceny i pełne dostosowanie się do potrzeb klienta.